Chỉnh sửa đơn hàng


Thứ Năm, Ngày 09-12-2021 11:16:21, : 910.

Truy cập vào trình quản lý danh sách lưu trữ đơn hàng.

1.1 chọn tab "Danh Sách Đơn" Chọn đơn hàng muốn chỉnh sửa, Chi tiết cảu đơn hàng sẽ nằm ở mục bên phải, bấm chọn Chỉnh sửa.

1.2 trình chỉnh đơn hàng sẽ xuất hiện 2 nút cập nhật và xóa đơn hàng.
Sau khi thay đổi thông tin của đơn hàng, các Shop click vào nút cập nhật, chương trình sẽ hiện thông báo xác nhận sửa đơn, Bấm OK để đồng ý.
Trong chỉnh sửa này, các Shop có thể thêm đơn mới với thông tin đang có sẵn này, bằng cách bấm vào nút "Thêm mới".
Hoặc có thể xóa đơn này khi bấm vào nút "Xóa đơn này".

1.3 Sau khi cập nhật đơn hàng sẽ thấy kết quả "Đã chỉnh sửa lại.." đơn hàng. Và 2 nút "cập nhật" và "xóa đơn này" sẽ bị ẩn đi.